Sørvest Asia i perspektiv

Fra antikapitalisme til antikrig

Posted by Fredsvenn den november 9, 2007

Fra antikapitalisme til antikrig

Bush administrasjonen startet å utbygge industri i Alaska, noe som hadde vært en av USAs miljøbevegelses kjernesaker å stanse. Miljøbevegelsen ble etter det delt i to. Den delen som bøyde av og som oppga å kjempe imot den overveldende makten og den delen som i likhet med 1970-tallets Weatherman, som samlet kjent som Weathermen og senere som Weather Underground Organization, ble ytterligere radikalisert.

Weatherman var en utbrytergruppe fra Students for a Democratic Society (SDS), en studentorganisasjon som hadde oppstått og ekspandert raskt i midten av 1960-tallet og kom til å bli viktig for det som kom til å bli kalt New Left, en betegnelse på en rekke venstrefløysgrupper på 1960- og 1970-tallet som skilte seg fra tidligere venstrebevegelser som hadde vært mer orientert mot arbeiderbevegelsen og i stedet adopterte en bredere definisjon av politisk aktivisme kalt sosialaktivisme, før den ble lagt ned da aktivister enten ble gikk over til partipolitikk og -prosjekter, utviklet likestillingsorganisasjoner, gikk inn i identitetspolitikk eller gikk over til alternative livsstiler eller ble politisk inaktive ved dets siste møte i 1969.

Weatherman refererte til seg selv som en revolusjonær organisasjon av kvinner og menn som hadde til formål å utføre en rekke angrep for på den måten å oppnå makt gjennom revolusjon. Angrepene besto for det meste av bombing av regjeringsbygninger, utført etter at de hadde varslet om bombetrusselen og sørget for at deres mål var evakuert. Gruppen oppløstes raskt etter at USA hadde trukket seg ut av Vietnam i 1973.

Summer of Love eller antydningen til opprøret i 1968 eller deres ekvivalent var over og enda en generasjon desillusjonerte ungdom var blitt skapt. Den antikapitalistiske bevegelsen kampen gikk over til å bli en antikrigsbevegelse, og gikk fra å føre en offansiv til defensiv kamp. Fra å kreve utjevning av verdens stadig økende skjeve økonomiske orden gikk den over til å be om fred. Imperialisten Cecil Rhodes uttalte etter å ha deltatt på et arbeidermøte i London hvor en rekke misfornøyde arbeidere diskuterte maktforholdene i samfunnet ”Imperiet er et magespørsmål. Vil man unngå borgerkrig, må man være imperialist.”

Rhodes mente at det ville bryte ut borgerkrig hvis man ikke gikk i kolonikrig. I valget mellom borgerkrig, de fattiges kamp mot de rike, og kolonikrig, som vil være å vende folkets fokus på ytre hendelser, så velges det sistnevnte. Hva vil man mest – ha en krig mot fjerne områder eller krise i eget hjem? Imperialismen fikk vind i seilene og koloniseringen av Afrika, som i 1884 ble delt mellom de ulike kolonimaktene, skjøt fart.

Folkemord er en metode USA benytter seg av rundt om på kloden, noe som innebærer enorme lidelser og materielle tap. Dette selv om de fleste mennesker ikke dør som en direkte, men som en indirekte årsak av krig. Økonomisk krigføring er sammen med diplomatisk krigføring en effektiv måte å føre krig på, ikke minst når det kommer til Irak. I tillegg kommer den økonomisk utbyttingen som er et resultat av verdens skjeve handelsforhold som tar livet av flere millioner hvert år.

Folkemord blir som oftest sett på som en isolert hendelse, noe som har med jødene å gjøre, noe som dessverre ikke er helt riktig. For eksempel er det i tillegg til den kontinuerlige undertrykkingen av palestinere, som kun stadig mer minner om folkemord, et folkemord som er ved å skje rett foran oss og som vi i motsetning til folkemordene på blant annet armenerne og jødene ser på TV, og det eneste vi gjør er å tenke på hvor heldige vi er som bor i Norge.

Tidligere hadde man både Korea, Kambodsja og Vietnam, hvor blant annet Agent Orange ble benyttet. CIA tar livet av millioner i sine kampanjer. Nye våpen blir testet og mennesker dør på hittils ukjente måter. Verdenskrigen har vært nær flere ganger, mens USA lyver til sin egen befolkning om hvorfor man går til krig.

Kanskje holder ikke definisjonen om planlagt folkemord på en egen gruppe mennesker stikk når det kommer til Irak, men antallet og måten tilsier det. Tyrkerne hevder jo også at de ikke drepte ut fra tanken om utslettelse, men at sivile tap forekommer. Kanskje dette skulle være en alarm vedrørende amerikansk-israelsk politikk. Robert Fisk skrev om dommen over Saddam Hussein under overskriften Dette var en skyldig kjendelse på USA også og påpekte at Saddam ble dømt til døden for noe hans regime gjorde mens Irak var en av USAs yndlinger i den arabiske verden. Spørsmålet er når man skal sette den amerikanske administrasjonen til folkeretten. Forøvrig var jo ikke Saddam-regimet de første som brukte gass mot irakerne. Den første var den daværende britiske koloniminister Winston Churchill i 1920. Standpunkter er situasjonsbetinget og hykleriet er utbredt.

Termen folkemord ble samtidig brukt av etablissementet i Storbritannia og USA, samt av massemedia for å beskrive situasjonen for albanerne i Kosovo og drapet på folket i Øst Timor. Den første bruken rettferdiggjorde NATO aggresjon og at man gikk forbi FN, noe som resulterte i NATO missilangrep, bruk av utarmet uran og ødeleggelse av sivil infrastruktur, noe som kun økte antallet døde albanere. Den andre bruken av termen resulterte i at det internasjonale samfunnet handlet via Sikkerhetsrådet for sakte selv om man forholdt seg til den nasjonale suverenitet som beskrevet i internasjonal lov.

Man bør ikke for raskt glemme folkemordet som fant sted mot den armenske, assyriske og syriske eller arameiske befolkningen i tiden mellom 1915 og 1917 av Tyrkia. Dette var den opprinnelige befolkningen i det nordlige Mesopotamia, i grenselandet mellom det som i dag utgjør dagens Tyrkia, Syria, Irak og Iran. I tillegg kommer folkemordet mot den greske – befolkningen langs med Svartehavet, de såkalte pontiske grekerne, en betegnelse som refererer til folkemordet som fant sted mot grekere fra Pontus i regionen til det tidligere Trebizonde imperiet ved svartehavskysten i Anatolia, eller mer generelt til alle grekere som holdt til langs med svartehavskysten.

Den 24. mai 1915 utstette de allierte maktene, Storbritannia, Frankrike og Russland, en felles erklæring hvor de for første gang anklagde en annen regjering for å begå ”en forbrytelse mot menneskeheten” hvor det blant annet het seg ”I lyset av disse nye forbrytelsene Tyrkia har gjort mot menneskeheten og sivilisasjonen annonserer de allierte regjeringene offentlig til den overordnede styresmakt at de personlig vil holde alle medlemmene av den osmanske regjeringen ansvarlig for disse forbrytelsene, så vell som de av deres agenter som er innblandet i slike massakre.” Men lite ble gjort i etterkant av krigen.

Tyrkia benekter for at et folkemord fant sted og Israels utenriksminister, Shimon Peres, uttalte blant annet at det armenske folkemord var en tragedie, men ikke noe folkemord. En holdning som er førende i Israel. Noe av motivasjonene bak dette er at Israel, som har en enorm holocostbusiness, liker å portrettere drapet på jøder som unik for på den måten å vinne gehør fra omverdenen, samt at Israel har en anti-syrisk allianse med Tyrkia. Israel-tyrkisk samarbeid er elementært ettersom ingen av dem kommer særlig ut av det med de andre landene i regionen.

Også Israels nærmeste allierte Storbritannia og USA benekter at det fant sted et folkemord. Dette på tross av at hele 75 prosent av den armenske befolkningen i det Ottomanske riket ble tatt av dage. Det hele begynte i 1915 da Armenian Revolutionary Federation (ARF), også kjent som Dashnak, en sosialistisk gruppe som er medlem av Den sosialistiske internasjonalen og som er det største politiske partiet blant armenerne i dagens diaspora, sine medlemmer ble henrettet av ottomanske tyrkere på grunn av deres lederroller i de armenske samfunn.

Begrepet folkemord kunne også ha blitt benyttet om situasjonen i Afghanistan, hvor USA på 1980-tallet støttet mujahedin og en global jihad i sin kalde krig mot Sovjet. Zbigniew Brzezinski, president Jimmy Carters nasjonale sikkerhetsrådgiver, har i ettertid skrytt av at han klarte å overbevise Carter til å gi CIA lov til å lage en felle for russerne for på den måten å gi Sovjet en smak av Vietnam krigen. På 1980-tallet, etter å ha betraktet verdenskartet og funnet ut hvordan de best mulig kunne ramme Sovjet, hadde han lovet Sovjet et ”Vietnam” i Afghanistan. Det som fulgte var total krig i Afghanistan, som en del av det som ble kalt en ark av kriser i hele Sentral Asia. En krig som smadret Afghanistan til det ugjenkjennelige.

USA fremmet et livsfarlig syn på Islam, som de stilte opp mot det sekulære Sovjet. På samme måte som under dagens Irak fyrte man opp under reaksjonære muslimer slik at de gikk i jihad mot det ateistiske styret i Afghanistan, noe som fikk Sovjet til å gå inn. Skolebøker trykket av USA og FN var fulle av bilder av mujahedinere, også kjent som hellige krigere, og deres krig mot Sovjet og regnestykker som ”10 russere sitter i en tanks. Mujahedin dreper 5 av de. Hvor mange blir tilbake?” De ble overbevist om å kaste ut russerne for å frigjøre landet. Samme metode som USA benytter seg av den dag i dag i blant annet de sentralasiatiske landene. Igjen sto et sønderrevet Afghanistan. Men hvem tenker vell på Afghanistan i dag? Brzezinskis selv uttale: ”Hva tenker man mest på, Sovjets fall eller noen få sinna muslimer.”

I samarbeid med blant annet den pakistanske etterretningen ISI var CIA en av nøkkelspillerne vedrørende dannelsen av al Qaida og Osama bin Laden på begynnelsen 1980-tallet. En hypotese kalt Blowback-hypotesen er at den 11. september 2001 skal ha blitt utført av sinte muslimske opprøre som ble trent av blant annet CIA.

Den globale jihad ble senere benyttet i krigen i Bosnia og i oppsplittelsesprosessen i Jugoslavia. Først knuste man landet økonomisk fra slutten av 1980-tallet, deretter splittet man landet fra hverandre i det som har blitt kalt en balkaniseringsprosess og som har blitt benyttet andre steder senere, slik som for eksempel i Irak. Srebrenica ble mest av alt et kodeord for å stilne all kritikk av amerikansk politikk i Balkan.

James Smith Bush startet på Yale universitet, et privat universitet i New Haven, Connecticut, og med i The Ivy League, en første av hva som til å bli en lang familietradisjon. Han støttet dannelsen av det hemmelige Wolf’s Head samfunnet, også kjent som det tredje samfunnet sammen, hvor av The Order of Skull and Bones, tidligere kjent som The Brotherhood of Death, og Scroll and Key var de to andre, med 300 andre studenter, inkludert Charles Phelps Taft fra den mektige Taft familien, i 1883. Etter Lytle og Longworth familien, blir Taft ansett for å være Cincinnatis ledende familie. De har bygget et Ohio dynasti, som blir sammenlignet med Adams, Bush og Kennedy politiske familier. Taft familien er de som har hatt flest medlemmer involvert i Skull and Bones.

James Smith Bush sin sønn Samuel Prescott Bush, patriarken i Bush familien, far til senator Prescott Sheldon Bush, den som dannet familieformuen, ble tatt i å spre nazipropaganda i USA, hjelpe Hitler til å komme til makten og ble tatt for handel med fienden under den andre verdenskrig, samt far til George Herbert Walker Bush, som er far til den nåværende president Bush har alle fulgt i det samme sporet. USA er ikke noe demokrati, i alle fall ikke i den etymologiske forstanden av ordet. I stedet er det en oligarkisk elite som styrer og som tørster etter å ha makten over hele jorden, ikke minst gjennom å slå ned alt hva de oppfatter som hindringer for å oppnå dette.

Ikke nok med at USA har dødsstraff, Bush var på folkemunne kalt slakteren fra Texas før han ble president, men også tortur, som de har redefinert til kun å gjelde det som gir varige fysiske skader, noe som blir et langt snevrere torturbegrep enn det er vanlig å bruke ettersom man med denne definisjonen kan pine og plage folk forferdelig uten at de vil kalle det tortur, har i USA blitt helt akseptabelt.

Det internasjonale Røde Kors får normalt lov til å inspisere fengsler og fangeleire, men alltid mot taushetsplikt overfor offentligheten. Ukeavisa The New Yorker har fått lekkasjer fra rapporten om Guantanamo hvor det blant annet heter seg at amerikanerne bruker tortur for å tvinge fram tilståelser. Journalisten i The New Yorker har snakket med sentrale amerikanske politikere som har sett rapporten hvor det blant annet heter at ”rapporten advarte om at disse offiserene kan ha gjort “alvorlige brudd” med Geneva konvensjonen, og kan ha brutt den amerikanske torturloven som Kongressen signerte i 1994.” Tortur er ikke bare forbudt og fordømt, men effekten er også tvilsom, fordi det stadig framtvinger falske tilståelser.

Under invasjonen av Irak advarte Bush, som allerede i 2004 av FBI ble beskyldt for å ha beordret tortur, irakere om deres behandling av amerikanske krigsfanger den 23. mars 2003: “Jeg forventer at de, krigsfangene, blir behandlet humant, på lik linje som vi behandler fangene som vi har tilfangetatt humant. Hvis ikke vil de som mishandler dem bli behandlet som krigsforbrytere.” Men også de fryktelige historiene fra Abu Graib, hvor det heter seg at det kun var noen få laverestående militærbetjenter som sto bak, skjedde med viten og vilje av de øverste myndighetene og med profesjonelle torturister som et forsøk på å stanse mot okkupantene. Enkelte har forsøkt å stille Bush for retten, men uten å lykkes. Uansett er det av symbolsk verdi.

En hver samfunnsviter vil betvile at man kan oppnå fred ved å gå til krig, noe som lyder rimelig orwelliansk, eller nazistisk, hvor det het seg at arbeid gir frihet. Bush har forsvart hans regjerings behandling av fanger etter en medieanklage om at CIA drev hemmelige fengsler i Øst Europa. ”Vi torturerer ikke” fortalte Bush journalister under et besøk til Panama.

USA lar, i likhet med Israel, helt åpenlyst dødsskvadroner arbeide rundt om i verden. Gjennom Nederland amendment har USA, som Romerriket før dem, gitt seg og sine frihet fra å bli forfulgt av den internasjonale domstolen for krigs– og menneskerettighetsforbrytelser i Haag, som USA, etter å ha blitt dømt på grunn av sin krig mot sandinistene i Nicuragua, hvor Ortega har nylig har blitt president, har meldt seg ut av.

USA er det eneste landet i historien som både har blitt fordømt av den internasjonale domstolen for internasjonal terrorisme og som har nedlagt veto mot en resolusjon i Sikkerhetsrådet om at alle stater skal overholde internasjonal lov. USA har gjort hva de kan for å stikke kjepper i hjulene for ICC – de har bl.a. nektet å underskrive avtalen om domstolen, de har, med blant annet hjelp fra Norge, fått innvilget immunitet for amerikanske FN-soldater, de har lovfestet en trussel om militærangrep mot Nederland om amerikanere eller deres venner skulle stilles for domstolen.

Ulovelige CIA fly flyr rundt om i verden, ikke minst i Europa, inkludert Norge, med fanger som blir plassert på ulike fengsler rundt om. Et faktum ikke politikerne tørr å være åpne om for sine medborgere. Økt militært samarbeid foregår, noe som kan sees gjennom den økte antallet amerikanske militærbaser, hvor av målet er å kunne angripe et hvilket som helst land i verden på under 5 minutter og å bli herrer over både vann, land og himmel, ikke minst gjennom den såkalte Alliance base i Frankrike. Dette på tross av at man ble manipulert til å tro noe annet, ikke minst gjennom det at man i USA gikk over til å kalle French Fries for Freedom Fries, noe som talte til både de franske krigsmotstanderne og den amerikanske patriotismen.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

 
%d bloggere like this: