Sørvest Asia i perspektiv

Den nye verdensorden

Posted by Fredsvenn den november 6, 2007

I teksten The Plot Against FDR: A Model For Bush’s “Chile Model” Today skriver William F. Wertz, Jr. at de tre mest prominente historiske modellene for den slags økonomiske og finansielle krigsoperasjoner utført av finanskapitalistiet som beskrevet i John Perkins er det venesianske imperiet under perioden som ledet til 100-årskrigen og den mørke tid på 1400-tallet, den venesianlignende imperiet etablert av British East India Company (BEIC) etter Paristraktatet i etterkant av 7-årskrigen i 1763 og de anglo-amerikansk-tyske kartellene som ble etablert på 1920-tallet og som ennå sitter med makten og som legger verden under dekke av globalisering.

Hitler ble brakt til makten i Tyskland på grunnlag av et internasjonalt finanskapitalistene basert i London og Wall Street og som før Andre verdenskrig, da Hitler mobiliserte forberedelsene til en enorm krig, var helt mikset sammen med de tysksentrerte bransjene av kartellene. Det samme kan sies om andre land hvor fascismen vant fram. De ble med andre ord støttet av finansieringssirkler som ville ha slavearbeidere og plyndringspolitikk, samt militæraggresjon i sin søken etter mer.

De var kritiske til å løse krisen i den kapitalistiske økonomien gjennom å benytte seg av New Deal og andre sosialdemokratiske reformer som ble innført av Roosevelt i USA, og som ble foreslått under Lautenbach Plan i Tyskland før Hitlers maktovertagelse. I stedet skapte de fascistregjeringer i Italia, Tyskland, Spania, osv., i et forsøk på å beholde kontrollen over det kollapsende finanssystemet, på bekostning av borgernes velferd.

Før Andre verdenskrig, da Hitler mobiliserte forberedelsene til en enorm krig, var finanskapitalistene i London og Wall Street helt mikset sammen med den tysksentrerte bransjene av kartellene. Under krigen fortsatte mange av disse selskapene å forhandle med fienden.

Etter at krigen var over reiste kapitalistene tilbake for å forsvare sine ressurser, og forsøkte under den kalde krigs kontekst, som de provoserte frem gjennom Churchill og Truman etter Roosevelts død, å ta over verden gjennom multinasjonale organisasjoner, et institusjonalisert korstog gjennom totalitære organisasjoner med uhorvelig makt: Verdensbanken, IMF og WTO osv. Deres manipulative ”lån”, ”garantier” og ”traktater” sikrer fremmed eierskap til alt fra utdanning og vann til levende organismer.

Man ønsket å etablere en form for universal fascisme uten Hitler, i en form som i dag har blitt kjent som globalisering, markedsliberalisme eller nyliberalisme, og som blir tvunget ned over borgerne uten at de kan gjøre noe som helst med det. For eksempel la den britiske avisen The Guardian ut 29 dokumenter fra EU-kommisjonen ut på deres hjemmeside i april 2002.

Dokumentene viste i detalj hva EU-kommisjonen foreslår at EU skal kreve av 29 land. Bortsett fra helse og utdanning ønsket kommisjonen at land over hele verden skulle åpne opp for for privatisering og full internasjonal markedskonkurranse innen alle former for tjenesteyting, sektorer som omfatter vann, kloakk, energi, media, post, telefon og økonomiske tjenester.

På forsiden av hvert dokument sto det: «Medlemsstatene bes om å forsikre seg at denne teksten ikke gjøres offentlig tilgjengelig og at den bare spres til de tjenestemenn som den angår.» Dette er lett forståelig ettersom det først og fremst er de fattige som ved slike tiltak blir rammet.

Individets frihet står i motsetning til de økende autoritære tendenser i den nyliberale staten. Institusjoner som GATS, WTO, USA, EU, IMF og Verdensbanken mangler transparens og ansvarlighet, og står utenfor demokratisk kontroll. Motsetningen er et åpent demokrati med et mål om sosial likhet koblet til økonomisk, politisk og kulturell rettferd.

Den nordiske modellen noen mente eksisterte, en slags sosialdemokratisk «tredje vei» mellom sosialdemokrati og kommunisme, har fra 1980-tallet blitt skiftet ut med populisme og mediegigs, marked og liberalisme, likegyldighet og narsisisme. Solidaritet har gått fra å være et positivt til negativt ladet ord, mens ord som privatisering og konkurranseutsetting, som i sin begynnelse var negativt ladet, i de siste årene har blitt del av norsk dagligtale. Mange vil til og med hevde at det ikke lenger finnes noe annet enn nyliberalisme, noe som skinner klart ut av Francis Fukayamas bok End of History.

Problemet med de store multinasjonale institusjonene, for det aller meste skapt av vestens eliter, er at de har vært mot reguleringer og krevd at det offentlige skal ha minimal styring med økonomi i de landene de tilbyr lån. Og får å i hele tatt få lån krever de at landene kutter i sine offentlige tilbud, som vil si skole og helse. Slik velferdsstaten Norge i dag fungerer, ville det aldri blitt gitt lån eller støtte fra disse institusjonene. De umuliggjør med andre ord dannelser av afrikanske velferdsstater etter nordisk modell, på grunn av sine krav om liberale markedsreformer.

En politikk David Harley, professor ved City University of New York, hevder at i korte trekk har handlet om gjenvinning av makt for en liten elite av finansfolk og direktører. De insisterer på at verden er mye bedre nå enn før, og det er den for dem. Men de fleste mennesker har det dårligere enn de hadde det på 1970-tallet, spesielt om en tar hensyn til tilgangen til utdanning, helsetjenester osv.

Nyliberalismen har ført til en massiv overføring av eiendeler fra de fattige til de rike. En slags omvendt Robin Hood. Den liberalistiske kapitalismens angrep på velferdsstaten har heller ikke ført til større frihet, med unntak av for andre enn dem som vil bruke en slik «frihet» til å tilrane seg selv større makt og øke ‘klasseforskjellene’ i samfunnet. På en måte har de understreket til fulle Bakunins gamle tese om at «sosialisme uten frihet er slaveri og brutalitet, og frihet uten sosialisme er privilegier og urett». Staten er med andre ord lite annet enn et apparat brukt av de få rike for å styre, kontrollere og undertrykke de mange fattige. Se for deg et fiskegarn, hvor statene utgjør nettet, de rike fiskerne og du fisken.

Under Det hodeløse skrittet fremover, en høyreekstrem revolusjon som for alvor ble satt i gang av trekløveret Helmut Kohl, Margaret Thatcher og Ronald Reagen på 1980-tallet for å skape en nyliberalistisk verden hvor kapital, varer og tjenester er i fri flyt over landegrenser, fikk den frie markedsliberalismen herje fritt og et sammensatt internasjonalt regime som kun kan sammenlignes med det som fant sted for over hundre år siden og som kun har til mål å tjene handel, investering og finans ble skapt.

Administrasjonssystemer, flesteparten av dem med korrupte ledere, som nå har makten i Afrika, og som har presset igjennom økonomiske reformer gjennom både bilaterale og multilaterale avtaler, som for eksempel strukturtilpassningsprogrammer, SAP, laget av Verdensbanken og IMF. Det nye partnerskapet for utvikling i Afrika, NEPAD, er det siste i en lang serie av politiske rammeverk som har ført til den stigende fattigdommen.

Å tro at bistand vil endre på forholdene i den fattige delen av verden er naivt. Å tro at markedsliberalisme vil gjøre det er i tillegg farlig, ettersom det kreves at land over hele verden skal åpne opp for privatisering og full internasjonal markedskonkurranse, noe som land med etablert industri og økonomi gjøre, men som vil være til stor skade for de fattige landene som raskt vil kunne bli utkonkurrert og dermed ikke klare å utvikle egen industri. Disse vil lettere bli rammet av nykolonialisme.

Tollmurer er nødvendige for å beskytte industri og jordbruket, noe både USA og Europa er klare over. Det foregår blant annet en transatlantisk handelskrig mellom USA og Europa vedrørende tollsatser, nyproteksjonistisk populisme er sterk i USA og utflagging av arbeidsplasser ble i USA fremstilt som upatriotisk under den siste valgkampen. Norge var svært så proteksjonistisk under oppbyggingen etter Andre verdenskrig og staten lagde selskaper som Statoil, Norsk Hydro, Norsk skog mm. Samtidig er det en pågående nyproteksjonistisk populisme i USA, der blant annet utflagging av arbeidsplasser blir fremstilt som upatriotisk i valgkampen.

Et historisk perspektiv

Men man må se det i historisk perspektiv. I årtusener har det vært konflikter mellom forskjellige folkegrupper og religioner. Systemet vi har i dag har utviklet seg gradvist. Fra de første bankene og finansdynastiene i Sumer for 5.000 år siden til dagens elite.

Mens statlig kolonialisme var vanlig på 1800-tallet, ble det stadig vanligere med multinasjonale selskaper på slutten av århundrede og på 1900-tallet. For å si det kort så begynte en ny verdensorden å åpenbare seg.

I det tyvende århundrede oppsto blant annet bananrepublikker, hvor selskaper som United Fruit og Standard Fruit Company, nå Dole Food Company, verdens største produsent av frukt og grønnsaker, dominerte økonomiene og noen ganger også politikken, for eksempel i store deler av Latin-Amerika. Begge firmaene drev handel med frukt, især bananer og ananas, som de eksporterte til USA og Europa og er typiske eksempler for hvordan selskaper gikk dypt inn i den interne politikken i de områdene de befant seg, en politikk senere kalt for nykolonialisme.

Det amerikanske folk ble med i Andre verdenskrig etter at det smalt i Pearl Harbour og da det smalt i tvillingtårnene ble de med i Tredje verdenskrig. Mange analytikere mener at folk innen den amerikanske administrasjon står bak begge hendelsene. Amerikanere flest vil ikke like et imperialistisk USA og er heller ikke særlig glad for den stadige innskjerpingen av deres frihet som Patriot Act I og II, samt Homeland Security Department (HSD), som gir det sentrale og føderalistiske styre all makt, har ført til. USA er derfor avhengig av å kontrollere alle medier slik at de kan forme folkets holdninger etter eget behov.

USA er nå på god vei til å skape en ny verdensorden og verdens første globale hegemoni. De har nærmest total makt. Frem til nå har de forhørt seg med andre før de har kolonisert et land, og i verste i tilfelle gått inn i landet imot konsensus. De har flere ganger handlet i strid med FN og Geneve konvensjonen. FN har vært et torn i øyet på USA og kommer aldri til å få stor innflytelse. Hver gang man har laget en koalisjon mellom land i Sør har disse blitt motarbeidet og ødelagt av USA. Organisasjoner som IMF og WB, begge styrt av USA, har tatt over deres oppgaver. EU vil bli hindret i videre fremgang for effektivt å stoppe en mulig kommende konkurrent.

USA leder utviklingen innen militærteknologi, økonomi, teknologi og har en kultur som blir spredd til alle verdens hjørner gjennom et velartikulert media og en underholdningsindustri som manipulerer og feilinformerer verdens befolkning. Den kulturelle imperialisme, som på mange måter kan ligne på europeernes bruk av kristendom i kolonitiden, er sterk fordi den er hedonistisk og taler direkte til egoet. På denne måten treffer den massen, især ungdomskulturen. Går ikke dette brukes våpen. Med unntak av å være global følger USA rekken av tidligere imperier i verdenshistorien.

USA er det militært mest slagkraftige land i verden, skaper 20-30 prosent av verdens samlede BNP, produserer omkring 50 prosent av verdens våpen, leder an utvikling av militært utstyr og teknologi og har troen på at de er spesielle. Fra og med de engelske immigrantene som kom til USA på slutten av 1620-tallet har troen på at de var Guds utvalgte folk vært sterk. De skulle bygge det nye Jerusalem og kanskje nettopp derfor er det at Israel er USAs hjertebarn. Eller kanskje er det på grunn av at den jødiske lobby er enorm sterk i USA. De har som eneste supermakt en enorm makt og er nå på god vei til å skape en ny verdensorden og verdens første globale hegemoni.

USA er avhengig av internasjonale eliter eksternt, appeller til demokrati og frihet internt, samt fremskritt innen militær og teknologi for å beholde den rolle de har klart å opparbeide. De har allerede det mest avanserte militære og den mest utviklede teknologien, men trenger olje for å kunne fortsette. Forholdet mellom USA og andre internasjonale eliter kan komme til å sprekke. USA måtte få eksterne eliter samlet for å få bred oppslutning i krigen mot Afghanistan og manipulere den amerikanske befolkning til å tro at krigen mot Irak handlet om demokrati, operasjon Iraqi Freedom.

Ofte hører man, i forbindelse med Irak, at USA skal bringe fred og demokrati til et land som ikke klarer å sørge for seg selv. USA er verken i Irak eller hos de fleste mennesker i USA eller i resten av verden kjente for å strebe etter reelt demokrati og frihet. Den amerikanske konstitusjon har gått i glemmeboka nå som militære regler er de som gjelder. Nesten 200.000 sikkerhetsagenter har nå blitt samlet i et enormt sterkt og elite styrt Homeland Security Department (HSD), blant annet CIA og FBI. Makten i USA har aldri vært så sentralisert og på så få hender som i dag. Dessuten kan man bare vende blikket mot Afghanistan og nå Irak for å se hvordan det går når USA sprer fred og demokrati.

USA fremmer en liberalistisk verden fordi de i dag sitter med makten. I et liberalistisk samfunn vil den sterkere bli sterkere og den svakere bli svakere, selv om det finnes unntak. Ifølge Zygmunt Bauman er globaliseringen årsak til en ny fordeling av privilegier, av rikdom og fattigdom, av makt og avmakt, av mulighet og utsiktsløshet, av frihet og ufrihet. Hva som betyr frihet for en, betyr en ubarmhjertig skjebne for en annen. Samtidig som det blir argumentert for et fritt marked og demokrati, samles all makt hos en elite som kan lede resten av verden. Mens globaliseringsmotstanderne mener at frihet, handelsfrihet og kapitalmobilitet er et drivhus hvor rikdommen vokser hurtigere enn noen sinne tidligere og at det blir mer til alle når rikdommen først har økt, mener globaliseringskritikerne at verdens fattige neppe vil kjenne seg igjen i denne eventyrskildringen. Noen bebor kloden, mens andre er lenket fast til sin plass.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

 
%d bloggere like this: